ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 12 จุด( 1/15/2018 11:35:56 AM )
       ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2( 1/11/2018 3:10:13 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_สำนักปลัด( 1/11/2018 3:09:46 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์( 1/11/2018 3:09:16 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการอาสาท้องถิ่นรักษโลก( 1/11/2018 3:08:53 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์( 1/11/2018 11:20:00 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ( 1/11/2018 11:12:58 AM )
       ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2( 1/11/2018 11:11:48 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการอาสาท้องถิ่นรักษโลก( 1/11/2018 11:10:53 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลอกรื้อดินตะกอนท้องรางระบายน้ำ ม.2( 1/5/2018 4:40:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหนึ่งตำบลหนึ่งทีึมกู้ภัย( 1/5/2018 10:57:30 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ( 1/4/2018 3:52:57 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์( 12/28/2017 1:57:29 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ( 12/27/2017 11:09:47 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์( 12/27/2017 11:05:44 AM )


จำนวน : 558 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 38 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15