ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 10/17/2017 11:25:04 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันนายชัยวัฒน์( 10/17/2017 11:24:02 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันนายณัฐจวุฒิ( 10/17/2017 11:22:49 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นายธนภัทร( 10/17/2017 11:21:38 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนายอาทร กองไผ่กลา( 10/17/2017 10:54:32 AM )
       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและล่อลื่น กองคลัง( 10/16/2017 3:26:41 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะเพื่อจัดเก็บขยะโซน 1 นายธนากร นันตาวิราช( 10/16/2017 2:41:18 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน โซน 1 นายพัฒนชัย จุมพิศ( 10/16/2017 2:36:54 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย โซน 1 นายพลวัฒน์ วิดมา( 10/16/2017 2:33:30 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบLANพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด( 10/16/2017 2:28:34 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะนายอดุล ครองสุข( 10/12/2017 10:34:32 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะนายสุเทพ ก๋าทุ่ง( 10/12/2017 10:33:32 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะนายศรัณย์ ขันแหลม( 10/12/2017 10:32:17 AM )
       ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ โซน 1 หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5( 10/10/2017 4:25:05 PM )
       ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ โซน 2 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6( 10/10/2017 4:19:26 PM )


จำนวน : 511 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 35 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15