ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 "อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง( 6/20/2016 11:57:31 AM )
       ร่วมพิธีเปิดงาน"อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง"( 6/20/2016 11:44:40 AM )
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ( 6/20/2016 11:26:58 AM )
       กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559( 6/20/2016 10:51:45 AM )
       เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทำบุญพร้อมเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว( 7/2/2015 2:46:48 PM )
       เทศบาลตำบลทุ่งกวาวร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558( 6/26/2015 3:00:29 PM )
       เทศบาลตำบลทุ่งกวาวร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี( 3/26/2015 2:40:36 PM )
       โครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ของ ศพค.ต.ทุ่งกวาว( 8/5/2014 10:06:42 AM )
       โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน ประจำปี 2557( 8/1/2014 10:40:56 AM )
       โครงการปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบล( 7/2/2014 11:12:52 AM )
       โครงการเศรษฐกิจพอเพียง( 7/2/2014 11:04:30 AM )
       โครงการครอบครัวอบอ่น ประจำปี 2557( 7/2/2014 10:58:18 AM )
       โครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว ประจำปี 2557 วันที่ 20 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว( 5/22/2014 2:16:41 PM )
       โครงการอบรมผู้สูอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557( 4/9/2014 2:29:38 PM )
       ดงานวันเด็กแห่งชาติ( 1/13/2014 11:06:03 AM )


จำนวน : 49 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 4 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4  

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15