ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ] 
       สขร.1_เดือน_ตุลาคม_-_ธันวาคม_2557

สขร.1_เดือนมกราคม_2558-มีนาคม_2558

สรข.1เดือนเมษายน_2558

สขร.1_พฤษภาคม_2558

สขร.1_เดือน_มิถุนายน_2558

สขร.1_เดือนกรกฏาคม_2558

สขร.1_เดือนสิงหาคม_2558

สขร1 ประจำเดือน กันยายน 2558_1.pdf

สขร1 ประจำเดือน กันยายน 2558_2.pdf

สขร1ประจำเดื่อนพฤศจิกายน2558

แผ่นที่_1.pdf

แผ่นที่_2.pdf

แผ่นที่_3.pdf

แผ่นที่_4.pdf

แผ่นที่_5.pdf

สข.ร1 ประจำเดือนธันวาคม 2558

_ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ำปี_2559.pdf

457_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม_2558_2. pdf

สขร.ประจำเดือน มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประจ ำปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจ ำปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_กุมภาพันธ์.pdf

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน เมษายน 2559

_ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจ ำเดือนมิถุนายน_2559.pdf

_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาวเรื่องสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง_ประจำ ปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน กันยายน 2559

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2559_ประจำเดือนกันยายน _2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สรุปผลการจัดซื้อและจัดจ้าง_ประจำปี_2559.pdf

สขร.ประ่จำเดือน ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี_2560_ประจำเดือน_ตุลาคม_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ตุลาคม_2559หน้า_1 -5.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม_2559หน้า_6- 10.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2559สขร.ประจำเดือน มกราคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจปีงบประมาณ_2560_ประจำเดือน กุมภาพันธ์_2560.pdfสขร.ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปีงบประมาณ_2560_ประจำเดือ นมีนาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน เมษายน 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี_2560_ประจำเดือนเมษายน_2 560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf


สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือนพฤษภาคม _2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือนมิถุนาย น_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มิถุนายน_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือน_กรกฏาค ม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2560สขร.ประจำเดือนกันยายน 2560

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประจำปีงบประมาณ_2561_ประจำเดื อน_ตุลาคม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม_2560.pdf
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_2560.pd f
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม_2560.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-15at 11:27
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15