ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      

สำนักปลัด 

              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ

         - งานตรวจสอบภายใน

         - งานบริหารงานบุคคล

         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

         - งานประชาสัมพันธ์

         - งานอาคารสถานที่

         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภา อบต.

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

         - งานอำนวยการและประสานราชการ

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

         - งานข้อมูลเลือกตั้ง

         - งานชุมชนสัมพันธ์

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธาร ณะ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานนโยบายและแผนพัฒนา

         - งานวิชาการ

         - งานงบประมาณ

         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

         - งานประสานโครงการฝึกอบรม

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานกฎหมายและคดี

         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

         - งานระเบียบการคลัง

         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี

         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน

         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานอำนวยการ

         - งานป้องกันสาธารณภัย

         - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

         - งานกู้ภัย

         - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์

         - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

         - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

         - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสวัสดิการสังคม

         - งานสังคมสงเคราะห์

         - งานพัฒนาชุมชน

         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลดไฟล์  สำนักปลัด.doc

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-มค.-10at 11:47
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15