ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎระเบียบกระทรวง ] 
      

 กฎระเบียบกระทรวง

  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัครเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๓.pdf

  กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอชึ้น ทะเบียนและการการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและ.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่น ักเรียน นักศึกษา.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.pdf

  กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวั สดิภาพ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่ชอบธรรมต่อเด็ก.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบ ียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้า งในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

  กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-กย.-09at 14:28
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15