ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      
 
ชื่อ-สกุล : จ่าสิบเอกมานิตย์  สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ที่อยู่ : 263 ม.1 ต.หนองม่วงไข่
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลยา โยธาภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
ที่อยู่ : 5/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
 

 

หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางดวงชีวรรณ จันทราช
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ 3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 

 

หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ ทานท่า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ : 47/2 ม.6 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา มโนโฮ้ง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ที่อยู่ : 109 ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
ชื่อ-สกุล : นายนพรัตน์ วะณาไธสง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ที่อยู่ : 61 ม.4 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยา แสนอุ้ม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ : 73 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชลิตา ปิจนันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ที่อยู่ : 168 ม.6 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
  
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา ปินตา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ : 75 ม.6 ต.ทุ่โฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา จักรบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ : 99/1 ม.6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางชุติมา ชูเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ : 40/2 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


 

 


หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 

 


ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
ชื่อ-สกุล : นางยุพิน มะโนทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ : 92/3 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
   ชื่อ-สกุล : นายกิตติคุณ สุขกันต์
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
ที่อยู่ : 72/3 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฏา ใจเสมอ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่ : 25 ม.3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
ชื่อ-สกุล : นางปุรพัศ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ : 25/4 ม.3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:40
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15