ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองคลัง ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล : นางสนธยา  ตั้งศิริกุล
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่ :61/2 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวนงลักษณ์  บุญวิเศษ
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ที่อยู่ :103/1 ม.2 ซ.6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
 054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
 054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา  สุคันธมาลา
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :35 ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางอภิสรา  วัฒณาภิญโญ
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ที่อยู่ :157 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
 054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางประภา  ศรีใจทุ่ง
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ที่อยู่ : 65 ม.3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
 054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาววิณุรา  อินวรรณ
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
ที่อยู่ : 9 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
 054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล :นายทัศนัย  คดีโลก
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่อยู่ : 9 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 
 ชื่อ-สกุล :นางสาวน้ำอ้อย  อินต๊ะสุข
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ที่อยู่ : 55 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 
 ชื่อ-สกุล :นางกัลยารัตน์  วรรณภักดี
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ที่อยู่ : 9 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054-522203 ต่อ 11
หมายเลขโทรสาร
  054-522203 ต่อ 11
มือถือ
 
 

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:39
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15