ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      

 

 ชื่อ-สกุล :นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
 ที่อยู่ :   73 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 15
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 ชื่อ-สกุล : นายสุกิจ บุญกาวิน
 ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
ที่อยู่ : 12 หมู่ 4 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 15
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
 ชื่อ-สกุล : นายสมศาสตร์  ร่มเย็น
 ตำแหน่ง :นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ที่อยู่ : 58 หมู่ 1 ต.วันธง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 15
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายบุญบันดาล  พึ่งตน
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยช่างโยธา 
 ที่อยู่ :   73 ม.3 ถนนช่อแฮ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 15
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 

 ชื่อ-สกุล :   นายบรรลือ  เวียงแก้ว
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 ที่อยู่ :   144/2 ม.3 ซอย 5 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-522203 ต่อ 15
หมายเลขโทรสาร
มือถือ


    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:37
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15