ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งกวา ว

  

   ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

       สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง     ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  ประมาณ  3  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่    ตำบลทุ่งกวาว   มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน  4,075  ไร่  หรือประมาณ  6.52  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  1,622  ไร่    

หมู่ที่

พื้นที่ (ไร่)

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

1

634  ไร่

1.014   ตารางกิโลเมตร

2

283  ไร่

0.453   ตารางกิโลเมตร

3

316  ไร่

0.505   ตารางกิโลเมตร

4

1,004  ไร่

1.603   ตารางกิโลเมตร

5

1,456  ไร่

2.330   ตารางกิโลเมตร

6

384  ไร่

0.614   ตารางกิโลเมตร

1.3  ภูมิประเทศ     ตำบลทุ่งกวาว มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

        ทิศเหนือ                                    ติดต่อเขตตำบลทุ่งโฮ้ง

        ทิศใต้                                           ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองแพร่

        ทิศตะวันออก                          ติดต่อกับตำบลเหมืองหม้อ

        ทิศตะวันตก                             ติดต่อกับตำบลป่าแมตและตำบลวังธง  โดยมีแม่น้ำยมกั้น

1.4  จำนวนหมู่บ้าน     6  หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านทุ่งกวาว

นายสันติสุข  เวียงสุวรรณ

2

บ้านนาแหลม

นายมังกร  บุตรชา

3

บ้านนาแหลม

นายพันธ์ศักดิ์  เดชธรรม

4

บ้านหัวดง

นายสมชาย  คชปัญญา

5

บ้านทุ่งป่าดำ

นายประกิจ  สุภาผล

6

บ้านนาแหลม

นายบรรจง  หมั่นงาน

1.5  ประชากร/ครัวเรือน

                      ประชากร ทั้งสิ้น  6,010  คน  เป็นชาย  2,804   คน  เป็นหญิง 3,206  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย           921.77/ ตารางกิโลเมตร   ครัวเรือน  จำนวน  2,479   หลัง 

 รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

จำนวนประชากร

รวม (คน)

จำนวนหลังคาเรือน

ทั้งหมด

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

6

667

503

516

416

365

337

704

552

578

493

463

416

1,371

1,055

1,094

909

828

753

620

406

413

368

358

314

รวม

2,804

3,206

6,010

2,479

 ข้อมูล    เดือน  ธันวาคม  2554

         ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

1.ลักษณะภูมิประเทศ

                  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคลองชลประทานเพื่อ ส่งน้ำเข้าที่นาจำนวน  2  สาย   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และร้านค้า

2.ลักษณะภูมิอากาศ

                 ตำบลทุ่งกวาว อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดพาจากประเทศจีนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดพาจากทะเลอันดามันในช่วงระยะเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉีย งเหนือพัดผ่าน  มีอิทธิพลทำให้บริเวณที่พัดผ่านมีอากาศเย็นและ   แห้งแล้ง  ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว  เมื่อลมมรสุมนี้อ่อนกำลังลง  จะมีมรสุมซึ่งเป็นลมร้อน ซึ่งพัดมาจากบริเวณ  ความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  พัดเข้ามาแทนที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น  ฝนเริ่มตกมากขึ้น  ปริมาณฝนจะมากสูงสุด  เมื่อได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาจากมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลอันดามัน

                 จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3  ฤดู  ดังนี้

                  1.  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ  และบางทีอาจมีฝนตกบ้างเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่

                 2.  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  เป็นระยะที่ร้อนและแห้งแล้ง  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านมาจากบริเวณความกดอากาศสูง  ในทะเลจีนใต้ อุณหภูมิสูง มีฝนเล็กน้อยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

                 3. ฤดูฝน   เป็นระยะร้อนชื้น  ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พัดผ่านจากมหาสมุทรอินเดีย  จึงนำความชื้นมา  ระยะนี้มีฝนตกมากขึ้น  อุณหภูมิสูงเริ่มเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

                 -  อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.2 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน เมษายน เท่ากับ  37.3 องศาเซลเซียส  และต่ำสุดในเดือน มกราคม เท่ากับ  15.1 องศาเซลเซียส

 

                 -  ปริมาณน้ำฝน  มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,081.9 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดใน         เดือนเมษายน  เท่ากับ 212.4  มิลลิเมตร  ต่ำสุดในเดือน  มกราคม  เท่ากับ  6.3  มิลลิเมตร

                 -  ความชื้นสัมพัทธ์  มีความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี  75.3  เปอร์เซ็นต์  สูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ        84 เปอร์เซ็นต์  และต่ำสุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ  61 เปอร์เซ็นต์

       สภาพทางเศรษฐกิจ

  3.1  อาชีพ      

                  ประชาชนในตำบลทุ่งกวาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ปลูกข้าว  ถั่วเหลือง  ฯ และ เลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  หมู  ไก่   เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีจำนวนร้อยละ 73.21  ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนั้น ก็มีอาชีพรับจ้าง  และอาชีพอื่นๆ  ในตำบลทุ่งกวาวยังมีการประกอบอาชีพการปั้นอิฐมอญจำหน่าย  ซึ่งพื้นที่ที่มีการปั้นอิฐเป็นจำนวนมาก  ได้แก่  บ้านนาแหลม  หมู่ที่ 2,3,6                             รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี  56,966.53  บาท

 

         การประกอบอาชีพของประชาชนตำบลทุ่งกวาว

อาชีพ

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

ไม่มีอาชีพ

21

37

58

นักเรียน

184

246

430

นักศึกษา

61

66

127

ทำนา

30

25

55

ทำไร่

0

0

0

ทำสวน

3

5

8

ประมง

0

0

0

ปศุสัตว์

0

0

0

รับราชการ

188

179

367

พนักงานรัฐวิสากิจ

16

5

21

พนักงานบริษัท

8

18

26

รับจ้างทั่วไป

952

951

1,903

ค้าขาย

156

270

426

ธุรกิจส่วนตัว

49

27

76

อื่นๆหรือไม่ระบุ

543

727

1,270

รวมทั้งหมด

2,211

2,556

4,767

 ที่มา:ข้อมูลจปฐ.ปี 2554

 

         สภาพสังคม

     4.1   การศึกษา               

                  -     โรงเรียนประถมศึกษา                                     2       แห่ง   

                                   (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)

                                   (โรงเรียนบ้านนาแหลมกองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)

                    -      ศูนย์การเรียนชุมชน(กศน.)                                                     1        แห่ง

                    -      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                               2       แห่ง

                                   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว)

                                   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง)

                  -     หอกระจายข่าว                                                                       6         แห่ง

                    -     หอกระจายข่าวไร้สายอบต.ทุ่งกวาว                                       1         แห่ง

ระดับการศึกษา

การศึกษา

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

ไม่เคยศึกษา

7

6

13

ต่ำกว่า ป.4

45

48

93

ป.4 – ป.6

664

892

1,556

ม.ศ. 1-3

31

26

57

ม. 1-3

234

217

451

ม.ศ. 4- 5

21

17

38

ม. 4-6

159

160

319

ปวช.

135

113

248

ปวส.

141

135

276

ปริญญาตรี

255

378

633

ปริญญาโท

19

22

41

ปริญญาเอก

0

2

2

อื่นๆหรือไม่ระบุ

500

540

1,040

รวมทั้งหมด

2,211

2,556

4,767

 ที่มา: ข้อมูลจปฐ.ปี 2554

  4.2  สถาบันองค์กรทางศาสนา

                 1.   วัด  มีจำนวน  3  แห่ง ดังนี้

                                   1.1  วัดทุ่งกวาว                                     หมู่ที่  1 

                                   1.2  วัดโศภนาลัย                                 หมู่ที่  2  

                                   1.3  วัดนาแหลมเหนือ                       หมู่ที่  3     

  4.3   การสาธารณสุข  

                  -       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว                1             แห่ง        

                  -       สถานพยาบาลเอกชน                                                -              แห่ง       

                  -       ร้านขายของชำที่จำหน่ายยาสามัญ                                    -              แห่ง      

                  -       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                                                     ร้อยละ   100      

  4.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

                  -  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       1     แห่ง

                  -  ป้อมตำรวจ                                                           1      แห่ง

                  -  สถานีดับเพลิง                                           1      แห่ง  

                  -  ที่ทำการตำรวจชุมชน                                  1      แห่ง

                  -  ตำรวจบ้าน                                                              150   คน

                 -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               76    คน                                  

 4.5  ประเพณีและวัฒนธรรม

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลจะยืดถือตามประเพณีด ั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย   เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช   ( ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย” )  ประเพณีการทำศพ ฯลฯ   และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  อย่างเห็นได้ชัด เช่น  ประเพณีบูชาเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกว่าฮ้องขวัญหรือบายสีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา  ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทาน  ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนักในส่วน ของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล มี เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่งเทียนพรรษา ฯลฯ ศิลปะจะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง  และกองอืด ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ฟ้อนเทียน ฯลฯ

                  ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารพื้นเมืองเช่นแกงแค  ลาบเนื้อ แกงอ่อม แกงฮังเล และน้ำพริกหนุ่มเป็นต้น วัฒนธรรมการแต่งกาย          ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม  

       ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      5.1  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

แหล่งน้ำ

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

รวม (แห่ง)

1.  แม่น้ำ

-

-

-

1

1

-

2

2.  อ่างเก็บน้ำ

-

-

-

-

-

-

-

3.  บ่อบาดาล

2

1

1

-

-

1

5

4.  บ่อน้ำตื้น

61

38

40

32

34

26

231

5.  ลำห้วย

1

1

1

3

2

-

8

6.  สระน้ำ

-

-

-

-

1

-

1

7.  ฝาย

1

2

2

1

2

1

9

8.  คลองชลประทาน

1

-

1

-

1

1

4

     5.2  ปริมาณขยะ และสิ่งปฏิกูล

                 1. ปริมาณขยะ 3.17 ตัน / วัน

                 2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  จำนวน  2 คัน   ขนาด  6  ตัน แบบอัดท้ายและขนาด 6 ตันแบบบรรทุกเทท้าย  

        การบริการพื้นฐาน

       6.1   การคมนาคม

               -  ถนนสายหลักที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด  ถนนยันตรกิจโกศล

               -  ถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตแล้ว ประมาณ  90%

6.2   การโทรคมนาคม

-   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน)                                  -              แห่ง

-   โทรศัพท์สาธารณะ                                                                  10       แห่ง

6.3  การไฟฟ้าและประปา

-   ตำบลทุ่งกวาวใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครัวเรือน

-   ตำบลทุ่งกวาวมีระบบประปาหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

ศักยภาพในตำบล

ก.  ศักยภาพของเทศบาล

บุคลการ

จำนวน

(คน)

การศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวส.

ปวช./ม.ปลาย

ม.ต้น

ประถมศึกษา

สพนักงานปลัดอบต.

 

 

 

 

 

 

 

-พนักงานส่วนตำบล

8

2

4

2

-

-

-

-พนักงานจ้างตามภารกิจ

4

-

3

-

-

1

-

-พนักงานจ้างทั่วไป

11

-

1

2

4

4

-

 

 

บุคลการ

จำนวน

(คน)

การศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวส.

ปวช./ม.ปลาย

ม.ต้น

ประถมศึกษา

ส่ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 

 

-

-พนักงานส่วนตำบล

6

-

5

1

-

-

-

-พนักงานจ้างตามภภารกิจ

2

-

-

1

1

-

-

-พนักงานจ้างทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

ส่ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

-พนักงานส่วนตำบล

2

-

2

-

-

-

-

-พนักงานจ้างตามภภารกิจ

2

-

-

2

-

-

-

-พนักงานจ้างทั่วไป

1

-

-

1

-

-

-

รรวม

36

2

15

9

5

4

1

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

      กลุ่ม/องค์กรในชุมชน

 

ชื่อกลุ่ม

จำนวนสมาชิก (คน)

1.  กลุ่มเยาวชน

120  คน

2.  กลุ่มผู้สูงอายุต.ทุ่งกวาว

200  คน

3.  ประชาคมหมู่บ้าน

125  คน

4.  กลุ่มเลี้ยงไก่ ม.1-6

182  คน

5.  กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา

85  คน

6.  กลุ่มเย็บผ้าห่มด้วยมือ ม. 1

53  คน

7.  กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม. 1

20  คน

8.  กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด  ม. 1

15  คน

9.  กลุ่มอาชีพทำมะขามแก้ว  ม. 2

20  คน

10.  กลุ่มอาชีพทำขิงอบ  ม. 2

20  คน

11.  กลุ่มอาชีพทำไข่เค็ม ม. 4

20  คน

12.  กลุ่มอาชีพทำไม้ถูพื้น  ม. 5

15  คน

13.  กลุ่มอาชีพปั้นอิฐมอญ

30  คน

14. กลุ่มอาชีพจักสาน

20  คน

  2. จุดเด่นของพื้นที่    (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

               ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว   นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีเส้นทางคมนา คมที่สะดวก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  ประมาณ  3  กิโลเมตร       มีแม่น้ำยมอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล นอกจากนั้นยังมีแม่น้ำแม่แคมไหลผ่านพื้นที่ทั้ง  6  หมู่บ้าน  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร   และการพัฒนาในเชิงธุรกิจที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และประกอบธุรกิจที่    ไม่สร้างมลภาวะด้านควันและน้ำเสีย  มีถนนเชื่อมติดต่อทุกหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเกือบทุกครัวเรือน  นอกจากนี้มีหน่วยราชการและสถาบันการศึกษา  พร้อมทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแรงงานไ ด้อย่างดี

 

      ค.  การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                 ตำบลทุ่งกวาว ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลทุ่งโฮ้ง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า  อาคารพาณิชย์  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่  และตำบลทุ่งกวาวยังตั้งอยู่ในเขตควบคุมผังเมืองรวม  ดังนั้น  การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยจะต้องทำการขออนุญาตการก่อสร้างต่ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ปัจจุบันที่ดินในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า 

1. พื้นที่ ทั้งหมด  4,075   ไร่

                 -                พื้นที่เกษตรกรรม                  1,622    ไร่

                 -                พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ     2,453    ไร่

2.  ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ปลูกข้าวนาปี  (ไร่)

พื้นที่ปลูกพืชไร่

(ไร่)

พื้นที่ปลูกไม้ผล

(ไร่)

พื้นที่ปลูกพืชผัก

(ไร่)

1

2

3

4

5

6

บ้านทุ่งกวาว

บ้านนาแหลมใต้

บ้านนาแหลมเหนือ

บ้านหัวดง

บ้านทุ่งป่าดำ

บ้านนาแหลม

265

158

165

51

169

173

195

85

100

58

60

100

-

3

2

20

-

-

5

-

3

10

-

2

 

รวม

981

598

25

20

 

 3.  ระบบการปลูกพืช

ระยะ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1

 

 

 

 

ข้าว

 

 

 

ถั่วเหลือง

 

 

2

 

 

 

 

ข้าว

 

 

 

พืชผัก

 

 

3

 

 

 

 

ข้าว

 

 

 

ข้าวโพด

 

 

 

 4. สิทธิในที่ดินทำกิน

                 ครัวเรือนที่มีที่ดินเป็นของตนเอง  จำนวน  531  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินทำกินทั้งหม ด  41  ครัวเรือน  การเช่าส่วนใหญ่จะเช่าจากคนในหมู่บ้านและคนในตำบลใกล้เคียง

                 ข้อมูลกลุ่มดิน ความเหมะสมของดินและคุณภาพดิน

ดินในตำบลทุ่งกวาว  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย

                                  1.  กลุ่มดินพาน/ชุดดินเชียงราย  เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและถั่วเหลือง

                                  2.  กลุ่มชุดดินสระบุรี/ชุดดินเชียงราย  เหมาะสำหรับการปลุกพืชผัก,ข้าวและถั่วเหลือง

                                  3.  กลุ่มดินชุดดินสระบุรี  เหมาะสำหรับการปลูกข้าว

                                  4.  กลุ่มดินชุดห้างฉัตร/ชุดดินสตึก เหมาะสำหรับการปลูกข้าวโพด ,พืชผักและไม้ผล

 

                 ความเหมะสมของดินต่อการปลูกพืชที่สำคัญในตำบลทุ่งกวาว

                 จากทรัพยากรดินในพื้นที่ตำบลทุ่งกวาว  จำนวน 2 กลุ่มชุดดิน  เมื่อนำมาจัดชั้นความเหมาะสม  สำหรับการปลูกพืชที่สำคัญ  โดยแบ่งชนิดพืชที่สำคัญ  เช่น  ข้าว  พืชไร่ สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของดิน  ได้ดังนี้

                 1.  กลุ่มชุดดินพาน  เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ำพัดมาทับถมในบริเวณที่เป็นตะกอนลำน้ำ ค่อนข้างใหม่ สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบ  มีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้า

                 2.  กลุ่มชุดดินสระบุรี  เป็นดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่พัดมาทับถมในบริเวณที่ลุ่มหรือเ ป็นแอ่งของตะกอนทะลักน้ำค่อนข้างใหม่หรือเป็นบริเวณที่ติดต่อกั บที่ราบน้ำท่วมถึง

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15