ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ คู่มือประชาชน ] 
      

1การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่_2_ขั้นต. pdf

3การออกใบอนูยาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยที่1_ขั้นตอน. pdf

4การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันค_ลักษณะที.p df

5การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน_ลักษณ. pdf

6การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

9การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา_91_แห่ง_พรบ.แก้ไขเพิ่มเ. pdf

10การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกั .pdf

11การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

12การรับชำระภาษีป้าย.pdf

13การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

14_การทดสอบถังครบวาระ_ระยะที่_2_ชั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบแ .pdf

15การทดสอบถังครบวาระ_ระยะที่_1_ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจ .pdf

16การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

17การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

18การแจ้งถมดิน.pdf

19การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

20การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

21การแจ้งขุดดิน.pdf

22การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

23การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบ.p df

24การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตามพรบ.ทะเบียนพาณิ.p df

25การจดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ.24.p df

26การควบคุมการเผาในที่โล่ง_พ.ศ.2556.pdf

27การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร_ตามมาตรา_22.pdf

28การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา_33.pdf

29การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร_ตามมาตรา_21.pdf

30การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกขอ .pdf

31การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนส .pdf

32การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

33การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21.pdf

34การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

35การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

36การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

37การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

38การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.p df

39การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

40การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

41การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

42การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

43การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

44การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร .pdf

45การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

46การขอใบรับรองการก่อสร้าง_ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาต .pdf

47การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกู .pdf

48การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่ .pdf

49การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติด .pdf

50การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pd f

51การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป. pdf

52การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ .pdf

53การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pd f

54การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

55การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ส .pdf

56การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

57การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที. pdf

58การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที. pdf

59การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุส .pdf

60การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแ. pdf

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 11-กค.-17at 11:15
 

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15