................................................................................................................................................................................................................................................................
[ หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญโรงเรียนประถม-มัธยม เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-STAR ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 11 ธ.ค.53 086-4295292, 081-8856505 www.kru.in.th, www. ]
ความคิดเห็นที่ [1187]

วัตถุประสงค์

        2.1 เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรร ม 
        2.2
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ 
        2.3
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
        2.4
เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา โลก 
        2.5
เพื่อยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก ตลอดจนพลโลกให้สูงขึ้น โดยผ่านการประกวด ประเมินมาตรฐานศีลธรรม 
        2.6
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

เป้าหมาย

ปริมาณ     
        - โรงเรียน/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ร้อยละ 25 ของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยแต่ละโรงเรียนมีผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม อย่างน้อย 45 คน 
        -
เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
        -
มีเยาวชนต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ

คุณภาพ 
        - เยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศีลธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการ 
        -
กลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดตั้งกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 
        -
โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างน้อย 1 กิจกรรม

 

รูปแบบการดำเนินงาน

        การดำเนินโครงการฯ ไม่หวังเพิ่มภาระให้โรงเรียน แต่จะส่งเสริมการดำเนินงานด้านศีลธรรม และคุณธรรมให้ผสมกลมกลืนกับภารกิจของโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนิสัยอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือ การยกย่องชมเชย และทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งจะมีการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ทั้งด้านความรู้ (ปริยัติ) และความประพฤติ (ปฏิบัติ) ของผู้นำเยาวชนต้นแบบทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ โดยความมุ่งหวังร่วมกันสร้างสังคมไทยให้สงบสุข และร่มเย็น สามารถเป็นต้นแบบให้แก่สังคมไทย และสังคมโลกอย่างแท้จริง 

       
ครั้งที่ 1 ได้ฝึกนักเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 45 คน เป็นเวลา 3 เดือน ให้มีนิสัยวินัย เคารพ และอดทน พร้อมเริ่มประสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน อย่างชัดเจน 

       
ครั้งที่ 2 ต่อยอดความดีของนักเรียน ให้เป็นกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (V-Star Club)สานเป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มขยายผลไปยังเยาวชนในต่างประเทศ 10 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสถานศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น เพื่อรับทุนในการพัฒนาศีลธรรมในสถานศึกษา รวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่สถานศึกษาที่ทุ่มเทในการดำเนินโครงการด้วย 

       
ครั้งที่ 3 จะพัฒนาหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเพิ่มสีสัน สนุก ทรงประสิทธิภาพ แต่ใช้ง่ายกว่าเดิม โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ (Activity Based Learning) สถานศึกษาที่มีความพร้อมจะได้รับการพัฒนาและแต่งตั้งให้เป็น “โรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลก” เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ทั้งราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้ปกครอง ครู และพระสงฆ์ และแหล่งเรียนรู้ของโครงการในพื้นที่นั้น

 

 

ร่วมคิดเห็นโดย จอห์นสันแพร่ ทำรายการเมื่อ: 02-ตค.-10at 13:26
ความคิดเห็นที่ [2350]

ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดแพร่และเกิดที่บ้านทุ่งป่าดำ ตำบลทุ่งกวาว แต่มาเป็นครูที่จังหวัดราชบุรี ขอสนับสนุนให้นักเรียนในตำบลทุ่งกว่าวเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีล ธรรมโลกเพราะเป็นโครงการที่ดีมาก สามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้จริงเ พราะดิฉันได้ทดลองทำกับเด็กราชบุรีแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกร รมของผู้ปกครองได้ด้วยโดยการลด ละ เลิกอบายมุขได้จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้
ร่วมคิดเห็นโดย ธิดารัตน์ นันตา ทำรายการเมื่อ: 24-กย.-11at 19:53
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15