................................................................................................................................................................................................................................................................
[ โครงการบวชพระ 1 แสนรูปทั่วไทย บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ]
ความคิดเห็นที่ [834]

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษารุ่นที่ ๒๓
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

ครั้งหนึ่งใน ชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าลู่ฤดูฝน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ตามวัดวาอารามหรือบริเวณที่กำหนดขึ้น งดการเดินทางไปยัง ถิ่นต่าง ๆ เป็นเวลา ๓ เดือน ข่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ พระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนธรรมปฏิบัติ อย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนคุณธรรม และ ปรับปรุงแก้ไขสิงที่ยังบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น

ในฤดูเข้าพรรษาจึงมีประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ที่ชายไทยทั้งหลายต่างนิยม อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษา และ ฝึกฝนอบรมตนเองให้ลามารถดำเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามครรลองคลองธรรม เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ด้วยเหตุนี้ คณะลงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการ การศาลนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัด ให้มีโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา ในระหว่าง วันที่ ๙ กรกฎาคม ถึง ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้รับ ความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน ที่ปรึกษาโครงการ รกทั้งยังมีพระเถระผู้ทรงภูมีรู้ภูมิธรรม ทั่วสังฆมณฑลเมตตามาแสดงธรรม และให้การอบรมตลอด ทั้งโครงการ ซึ่งผู้สมัครบวชทุกท่านไม่ต้องเลียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

{
ระยะเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓} (๑๑๒ วัน)
(
รับสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษา

หนึ่งพรรษาเพื่อคุณค่าตลอดชีวิต

การบวชครั้งนี้จะเป็นการช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาลนา และมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่ง สันติสุขอันเกิดจากพุทธธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่าน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองถึง ๑ พรรษา เพื่อให้เป็นพระแท้ตาม พระธรรมวินัย เปิ่ยมด้วยศีล สมาธิ และ ปัญญา ซึ่งถือเป็นการ ใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "ชีวิตเพียง วันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ"

มาร่วมกันเป็น "หนึ่งในแสน" ของบุคคลประวัติศาสตร์ ตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา ด้วยกาวบวชเรียน ศึกษาธรรมะ และมุ่งมั่นบำเพ็ญสมณธรรมตลอดพรรษา เพื่อ สลัดตนออกจากกองทุกข์ แสวงหาความสุขที่แท้จริง

อานิสงส์ของการบวชครั้ง ประวัติศาสตร์

๑. ผู้บวชย่อมได้โอกาลโนการสั่งสมเนกขัมมบารมี (คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช) ตามรอยบาท พระลัมมาลัมพุทธเจ้า
๒. ผู้บวชย่อมได้บุญใหญ่ที่จะช่วยปิดอบาย เปิด หนทางลวรรค์และพระนิพพาน ติดตัวไปยาวนาน ถึง ๖๔ กัป
๓. ผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์ (ผลที่ได้จากการทำความดี) คือ เป็นผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ สมบูรณด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ และได้เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาลนารุ่งเรือง ไปนับภพนับขาติไม่ถ้วน
๔. ลังคมและประเทศขาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น ผ่านพ้น'ปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็น อัศจรรย์
๕. สร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย จะได้ช่วยกันสิบทอดอายุพระพุทธศาลนาให้อยู่คู่ ขาติไทยและโลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน รอ. สร้างความสมัครมานสามัคคีให้เกิด ขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ ทุกภาคส่วนมีบทบาทโนการฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป


กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑๑๒ วัน)
เข้ารับการอบรม
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
วันบรรพชา
วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การรับสมัคร

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
๑. ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๓๑ – ๑๒๓๔
๒. เฉพาะวันอาทิตย์บริเวณเสาเอ็ม ๗ สภาธรรมกายสากล


ของใช้ในการอบรม
๑. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ๑ ผืน
๒. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วนไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด
๓. เสื้อพระราชทาน แขนสั้นสีขาวไม่มีลาย ๑ ตัว
๔. ของใช้ส่วนตัวเช่น ขันน้ำ(สีขาว) สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก
แปรงและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
๕. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว(สีเหลือง)
๖. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
๗. มีดโกนหนวด พร้อมใบมีดโกน อย่างน้อย ๔ ใบ
๘. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน ๑ คู่
๙. ร่มกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาลหรือสีน้ำเงิน เป็นต้น

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม
๑. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
๒. อาหาร และของขบเคี้ยวทุกชนิด
๓. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
๔. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
๕. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่นแหวน สร้อยคอ เป็นต้น
๖. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
(
คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
๑. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่าง ๆ
๒. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการบวชพระธรรมทายาท
(
อาคารแจ่มจันทร์) วัดพระธรรมกาย
๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์
(
๐๒)๘๓๑ – ๑๘๔o – , (๐๘)๙๔๔๗ –๘๙๔๐ และ  (๐๘)๖๙๗๑ – ๙๐๐๐
และทุกวันอาทิตย์ บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากลหลังใหม่ ชั้นสถานที่อบรม

วัดพระธรรมกายและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยอำเภอละ 1 แห่ง

ยกเว้น 4 จังหวัดภาคใต้ กทม.และปริมณฑล รวมประมาณ 760 แห่ง

หลักฐานการสมัคร
**
สามารถกรอกรายละเอียดและส่ง fax มาได้ที่ ๐๒-๘๓๑-๑๘๔๙
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ)
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ๑ ใบ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ใบ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV

คุณสมบัติ
๑. เป็นประชาชนทั่วไป จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม. ๖ หรือปวช. ขึ้นไป
และมีอายุระหว่าง ๒๐- ๕๐ ปี
๒. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีผู้รับรอง
๓. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
๕. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคลมชัก
โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด
และผ่านการตรวจร่างกายในวันปฐมนิเทศ
๖. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและ ผู้อื่น
๗. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
๘. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่ สมควร
(
เห็นชัดเจนเมื่อห่มจีวร)
๙. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค จากคณะกรรมการ การอบรมฯ
ในวันสัมภาษณ์

ร่วมคิดเห็นโดย จอห์นสันแพร่ 054-531 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-10at 10:08
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15