ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 34 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


 
นายประกิจ  สุภาผล
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

.............................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  
.......................................


จ่าสิบเอกมานิตย์  สวัสดิ์สุข
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  

 

 
 
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 12 จุด   [ 15/1/2561 11:35:56 ]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2   [ 11/1/2561 15:10:13 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_สำนักปลัด   [ 11/1/2561 15:09:46 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   [ 11/1/2561 15:09:16 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการอาสาท้องถิ่นรักษโลก   [ 11/1/2561 15:08:53 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   [ 11/1/2561 11:20:00 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ   [ 11/1/2561 11:12:58 ]
     
 
  
        
 
 
 
กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 "อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง
ร่วมพิธีเปิดงาน"อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง"
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทำบุญพร้อมเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
     
 
 
 
 [ 27/11/2556 11:03:17 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 18/9/2552 14:25:04 ] เอกสารท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซิยนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่
 [ 18/9/2552 14:22:35 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 18/9/2552 14:16:47 ] บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 18/9/2552 14:15:45 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 18/9/2552 14:14:20 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2550
 [ 18/9/2552 14:12:08 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาสนวันครู 16 มกราคม 2550
 [ 18/9/2552 14:10:10 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 594 โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคนทุกหมู่บ้านทั่วไทยยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 19-มค.-12 ตอบ 868/อ่าน 34834
ห้ามเข้า 675 หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเที่ยวชมงานอาชีวะเกษตรแฟร์ 21-26 ก.พ.54 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย 02-กพ.-11 ตอบ 0/อ่าน 2159
ห้ามเข้า 461 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลของเรายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 29-ธค.-11 ตอบ 202/อ่าน 66899
ห้ามเข้า 744 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com 23-พย.-11 ตอบ 0/อ่าน 910
ห้ามเข้า 655 หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญโรงเรียนประถม-มัธยม เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-STAR ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 11 ธ.ค.53 086-4295292, 081-8856505 www.kru.in.th, www. 24-กย.-11 ตอบ 1/อ่าน 1084
ห้ามเข้า 732 สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 18-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 907
ห้ามเข้า 705 เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงาน 13-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 1256
ห้ามเข้า 676 เที่ยวเกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน สำหรับลูกค้าเดินทางเป 07-กพ.-11 ตอบ 0/อ่าน 1012
ห้ามเข้า 660 จำหน่ายปลีกและส่ง ผ้าห่ม ผ้านวม ชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หลากหลายแบบ ราคาโรงงาน ยินดีรับตัวแทนจำหน่าย พนักงานขายอิสระ 080-6871440 086-4295292 05-พย.-10 ตอบ 0/อ่าน 1490
ห้ามเข้า 645 หจก.จอห์นสันแพร่ (เยื้องทางออกห้าง Big C) รับสมัครพนักงานบัญชีด่วน 054-531414 18-สค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1249
ห้ามเข้า 609 โครงการบวชพระ 1 แสนรูปทั่วไทย บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 18-พค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1253
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15